Beheren is verbinden én vooruitzien

(Van onze sponsor Antea Group)

Het is nogal een ambitie: ‘grenzeloos verbinden’. Verbinden van ontwerp en beheer, verbinden van bovengrond en ondergrond, verbinden van oud en jong. Verbinden van nu naar de toekomst. Verbinden van fysieke assets met het gebruik en de beleving. Ook weer niet zo gek, want in de openbare ruimte, onze fysieke leefomgeving komen vrijwel alle grote maatschappelijke opgaven samen. Van klimaatadaptatie tot energietransitie, van verduurzaming tot verdichting enzovoorts. En omdat de assets of kapitaalgoederen in de openbare ruimte vele tientallen jaren meegaan verbinden we ook toekomstige leefomgeving met de huidige inrichting. Want we leggen nú al de openbare ruimte aan, die aan de doelstellingen van klimaat en circulair voor 2050 moet voldoen. Beheren is dus verbinden én vooruitzien!

Verbinden in een veranderende wereld

De wereld van de beheerder verandert. En dus veranderen ook de instrumenten en processen van het beheer. City Deals verbinden gemeenten en partijen in landelijke netwerken om innovatieve antwoorden te stimuleren voor de transitieopgaven. Voor de beheerder is dat vaak nog een flinke stap. Enerzijds zien we een voortzetting van de eerder ingezette lijn van een technisch functionele instandhouding, naar het sturen op effecten; de bijdrage aan de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities van de organisatie. Dit sluit aan bij de doelen van de Omgevingswet: inzichtelijk en transparant.

Tegelijkertijd zien wij een verdere ontwikkeling bij beheer van een sectorale naar een steeds meer integrale aanpak. Waar onze opdrachtgevers voorheen voor elke asset een apart beheer- of beleidsplan vroegen, adviseren wij al enige tijd om deze assets samen te brengen in één proces en één overzichtelijk document. Niets nieuws onder de zon? Met IBOR plannen, een Nota Kapitaalgoederen, of vooruit – een SAMP – deden we dat toch ook al jarenlang? Nou, in een Integraal Maatschappelijk BeheerKader (IMBK) gaan we wel een paar stappen verder dan beleidsdoelen vertalen naar beeldkwaliteitsambities. En met ‘assetsheets’ stellen we ultra-compacte beheerplannen op. Eén eenduidige basis voor je integrale meerjarenprogrammering. Risico’s in beeld en de ‘line of sight’ geborgd voor inzicht, grip en stuur op je kapitaalgoederen of assets.

Groeipad Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving

Been there, done that? Mooi zo, dan ben je toe aan de volgende stap! Het gedachtegoed van de Omgevingswet vraagt om verbinding tussen beheer, ontwerp, gebruik en beleving. Het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving biedt hiervoor de kaders en geeft houvast. In dit gemeentebrede programma verbinden we (jawel) de expliciete kaders voor de fysieke leefomgeving, met de maatschappelijke opgaven én het sociaal domein. Een steeds meer gebiedsgerichte benadering (‘van space naar place’) waarin het functioneren van de fysieke leefomgeving als geheel beschouwen. Waarmee we werken aan een slimme stedelijke programmering. Het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving brengt de organisatie in beweging en vormt zo tevens een programma onder de Omgevingswet.

Dat vraagt om verbinden; binnen en buiten de organisatie. Met andere manieren van (samen) werken. En niet te vergeten, de verbinding met een goed datafundament blijft nodig. Met een centrale objectenregistratie van eerste prille ontwerp tot de realisatie en beheer. Met standaarden en een eenduidige taal voor een soepele uitwisseling en onderlinge verbindingen. Omdat het betrekken van meer partijen en het afwegen van meer belangen vraagt om langere processen, is het ook belangrijk om slim te programmeren en ver vooruit te plannen. Dit betekent dat betrouwbare voorspellingen belangrijker worden en we moeten kunnen omgaan met onzekerheden.

De transities waar we voor staan en midden in zitten, de verbinding tussen ruimtelijke ordening en beheer, tussen ontwerp en realisatie, tussen ambities voor de toekomst en de wereld van vandaag betekenen voor ons dat we elke klantvraag positioneren in ons groeipad naar het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving. Hét pad om grenzeloos te verbinden!

Antea Group
Ruud van Hoek